Bulletin of the Geological Survey of Japan Vol.21 No.11 (1970)

Table of Contents

TitleAuthorPDF
Natural Gas Resources of the Ryukyu Islands –Preliminary Report by the 5th Phase Survey Team of G. S. J.– Osamu FUKUTA, Koji MOTOJIMA, Shingoro IJIMA, Katsura OYAMA, Noriyuki FUJII, Yoshiro UEDA, Yoshiaki SATO, Taisuke SUZUKI, Kunio KAGEYAMA, Hiroo NATORI, Shin-ichiro TAKAKI, Shin-ichi TANAKA, Kenzo OGAWA, Yoshiro SUDA, Shigefumi OKA, Kaichi ISHIBASHI, Kan KATOH, Tadashi FUJINUKI, Masaki KAWANO, Shozo NAGATA, Takashi HIRUKAWA, Shiro ITOH, Tadashi MURAKAMI, Masao ISHIDA and Tadashi MURASE (627-672) 21-11_01.pdf(6,608KB)
Fig.1 21-11_01-Fig.1.pdf(4,003KB)
Fig.13, 14, 15, 16 21-11_01-Fig.13-16.pdf(2,364KB)
Tab.15 21-11_01-Tab.15.pdf(1,212KB)
[ Notes ]
Information of new arrival foreign documents
(673-678) 21-11_02.pdf(454KB)