Bulletin of the Geological Survey of Japan Vol.12 No.9 (1961)

Table of Contents

TitleAuthorPDF
On Delay Shooting Shizumitsu HONSHO, Shozaburo NAGUMO, Seikichi KAMATA and Kiyoshi HIRASAWA (667-676) 12-09_01.pdf(2,555KB)
Geoelectrical Prospecting at Matsukawa Geothermal Field Yoshihiko ONO, Junji SUYAMA and Shin' ichiro TAKAGI (677-685) 12-09_02.pdf(912KB)
Ground Water in the Lower Reaches of Chikugo River Toshio MURASHITA, Shigeru TAKAHASHI, Yoshiyuki TAKEI and Hayaji GOTO (687-696) 12-09_03.pdf(966KB)
Heavy Minerals in the Paleogene Formations of Higashi Nagasaki-machi and the Amakusa Shimo-shima Island, Middle Kyushu Yoshiaki SATO (697-709) 12-09_04.pdf(1,053KB)
[ Summary ]
Wollastonite near Tano, Yamato-mura, Higashi-Yamanashi-gun, Yamanashi Prefecture
Takeo OKANO (711-712) 12-09_05.pdf(178KB)
[ Summary ]
Wollastonite Deposits in Kyoto and Shiga Prefectures
Takeo OKANO (713-716) 12-09_06.pdf(1,129KB)
[ Summary ]
On the Wollastonite Deposits in Sakurago District, Yamaguchi Prefecture
Hiroshi TAKAHASHI (717-719) 12-09_07.pdf(344KB)
[ Summary ]
On the Wollastonite Deposit in Ishigure District, Mie Prefecture
Shigema KAWADA (720-722) 12-09_08.pdf(266KB)
[ Summary ] (723-725) 12-09_09.pdf(1,709KB)
[ Notes ] (727-732) 12-09_10.pdf(519KB)
Abstracts for Geological Survey Seminar (1961.7) (733-734) 12-09_11.pdf(200KB)