Reports, Geological Survey of Japan(1986)

Table of contents

NumberTitleAuthor
No.265 Development of geothermal data base system
Geothermal data base system, SIGMA'83 Hanaoka Naoyuki, Yano Yusaku, Tsu Hiroji, Nishi Yuji, Urai Minoru, Murata Yasuaki and Ogawa Katsuro
Cartographic database system Nishi Yuji, Hanaoka Naoyuki, Yano Yusaku, Tsu Hiroji and Ogawa Katsuro
Well database system Yano Yusaku and Muraoka Hirofumi
Gravity data base system Tsu Hiroji, Urai Minoru, Hiroshima Toshio, Tanji Kokichi and Yano Yusaku
Aeromagnetic data base system Urai Minoru, Tsu Hiroji and Tanji Kokichi
A data base system of DC resistivity survey Uchida Toshihiro and Sato Isao
Information system for magnetotelluric sounding data Sato Isao, Ogawa Yasuo and Uchida Toshihiro
Refraction seismic data base system Murata Yasuaki and Tsu Hiroji
A database system on hydrothermal water geochemistry Shigeno Hiroshi, Noda Tetsuro, Hirukawa Takashi, Sumi Kiyoshi and Hanaoka Naoyuki
Alteration zone database system Takeno Naoto, Kimbara Keiji, Takashima Isao and Hanaoka Naoyuki
Geological map data base system Urai Minoru, Nakazawa Satoshi, Hanaoka Naoyuki, Nishi Yuji and Ogawa Katsuro
Active fault database system Yano Yusaku
Heat flow data re-evaluation system Matsubayashi Osamu and Yano Yusaku
Geothermal survey area index database system Yano Yusaku and Nakazawa Satoshi
Banking origin index database system Yano Yusaku
Image processing and analysis system (OMEGA) Sato Isao and Urai Minoru
PI (Project Information) system Yano Yusaku, Nishi Yuji, Hanaoka Naoyuki and Ogawa Katsuro
Geologic Atlas (GATLAS) system Nishi Yuji, Yano Yusaku, Nakazawa Satoshi, Murata Yasuaki, Urai Minoru, Hanaoka Naoyuki and Ogawa Katsuro