Bulletin of the Geological Survey of Japan Vol.48 No.3/4 (1997)

Table of Contents

Special Issue:A continental scientific drilling into subduction zone

TitleAuthor PDF
A frontispiece (117-120) 48-0304_01.pdf(7,061KB)
Preface on a special issue for JUDGE project Hirokazu HASE (121) 48-0304_02.pdf(159KB)
JUDGE project: A continental scientific drilling into subduction zone. (1) Executive summary Tetsuro URABE, Nobuo MORITA, Tsutomu KIGUCHI, Teruki MIYAZAKI and Shin-ichi KURAMOTO (122-125) 48-0304_03.pdf(397KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (2) Societal relevance of the JUDGE Project Tetsuro URABE, Nobuo MORITA, Tsutomu KIGUCHI, Teruki MIYAZAKI and Shin-ichi KURAMOTO (126-131) 48-0304_04.pdf(922KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (3) Scientific rationale of the JUGE prodect Tetsuro URABE, Katsumi KIMURA, Takashi NAKAJIMA, Shin-ichi KURAMOTO, Akira TAKADA, Kenji SATAKE, Koichiro FUJIMOTO, Naoto TAKENO, Yoshito NAKASHIMA and Nobuyuki KANEKO (132-159) 48-0304_05.pdf(4,697KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (4) Program plan of the JUDGE project Teruki MIYAZAKI, Takanobu YOKOKURA and Tetsuro URABE (160-172) 48-0304_06.pdf(1,891KB)
JUDGE project: A continental scientific drilling into subduction zone. (5) Cooperation with ICDP Ryuji IKEDA (173-175) 48-0304_07.pdf(687KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (6) Scientific drilling hole assessments in JUDGE Project Shin-ichi KURAMOTO, Tetsuro URABE, Tsutomu KIGUCHI and Hiroaki TSUKAHARA (176-185) 48-0304_08.pdf(1,483KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (7) Technical development Nobuo MORITA, Seiji SAITO, Sumio SAKUMA, Wataru TAKAHASHI, Chikao YOSHIDA, Morihiro SANO, Yoshinobu JINZAKI, Shigeru NAKAYAMA and Hideaki KAKUMA (186-243) 48-0304_09.pdf(13,590KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (8) On archives of data and information of JUDGE Teruki MIYAZAKI and Noriyuki TOMIZAWA (244-252) 48-0304_10.pdf(5,090KB)
JUDGE project : A continental scientific drilling into subduction zone. (9) Conclusion and terminology Tetsuro URABE, Nobuo MORITA, Tsutomu KIGUCHI, Teruki MIYAZAKI, Shin-ichiro KURAMOTO and Koichiro FUJIMOTO (253-256) 48-0304_11.pdf(512KB)