GRAVITY MAP SERIES (Bouguer Anomalies)
No.27 GRAVITY MAP OF OKAYAMA DISTRICT
  • printed out by both sides
  • Pub : 2009
  • Scale : 1:200,000

Yasuaki MURATA, Masao KOMAZAWA, Masahiko MAKINO, Hideyuki SATOH, Kazunari NAWA, Masato JOSHIMA, Kiyoyuki KISHIMOTO, Shigeo OKUMA, Ryuichi SHICHI, Hiroaki KOMURO, Keiichi NISHIMURA and Junpei AKAMATSU


@@EGravity Database (GALILEO)