Thumbnail image
SeriesQuadrangle Series 1:50,000
No.12 [OKAYAMA]-001
Map NameSAIGO
ExplanatoryGeology of the Saigo District
AuthorSeiki YAMAUCHI, Yoshihiro SAWADA, Akira TAKASU, Hiroaki KOMURO, Hisashi MURAKAMI, Shinji KOBAYASHI and Ryoichi TAYAMA
Publish Year2010 / Explanatory Note:2009
PublisherGeological Survey of Japan
Price ¥4,180
PrefectureSHIMANE
Size@790mm×@550mm
Errataerrata_SAIGO.pdf(pdf:91 KB)