Thumbnail image
SeriesQuadrangle Series 1:50,000
No.11[KYOTO]-016
Map NameKITAKOMATSU
ExplanatoryGeology of the Kitakomatsu District
AuthorKatsumi KIMURA, Toshikazu YOSHIOKA, Satoshi NAKANO and Atsushi MATSUOKA
Publish Year2001
PublisherGeological Survey of Japan
Price¥4,180
PrefectureKYOTO, SHIGA
Size@790mm×@550mm