Thumbnail image
SeriesGeological Sheet Map 1:500,000
No.07
Map NameNIIGATA
AuthorOsamu FUKUTA, Noboru HIDA, Osamu HIROKAWA, Kazuyoshi IDA, Ayao INOUE, Hiroshi ISOMI, KANEHARA Kinji, Yoshinori KAWANO, Seishiro KIKUCHI, Atsuyuki MIZUNO, Ryohei OTA, Atsushi OZAWA, Masatsugu SAITO, Sigeru SATO, Hideho SAWATA and Tatsuo SUZUKI
Publish Year1958
PublisherGeological Survey of Japan
Priceout of stock