Thumbnail image
SeriesGeological Map of Japan 1:200,000
No.NI-52-11
Map NameKUMAMOTO
AuthorHideo HOSHIZUMI, Masanori OZAKI, Kazuhiro MIYAZAKI, Hirohisa MATSUURA, Seiichi TOSHIMITSU, Kozo UTO, Shigeru UTSUMI, Masao KOMAZAWA, Toshio HIROSHIMA and Sadahisa SUDO
Publish Year2004
PublisherGeological Survey of Japan, AIST
Price¥2,970 ( Purchase Guide )
PrefectureKUMAMOTO, FUKUOKA, SAGA, NAGASAKI, OITA
Size785mm×545mm
DownloadGeological Map (Raster, GeoTIFF, KML)
To this page
Thumbnail image
SeriesGeological Map of Japan 1:200,000
No.NI-52-11
Map NameKUMAMOTO
AuthorHideo HOSHIZUMI, Masanori OZAKI, Kazuhiro MIYAZAKI, Hirohisa MATSUURA, Seiichi TOSHIMITSU, Kozo UTO, Shigeru UTSUMI, Masao KOMAZAWA, Toshio HIROSHIMA and Sadahisa SUDO
Publish Year2004
PublisherGeological Survey of Japan, AIST
Price¥2,970 ( Purchase Guide )
PrefectureKUMAMOTO, FUKUOKA, SAGA, NAGASAKI, OITA
Size785mm×545mm
DownloadGeological Map (Raster, GeoTIFF, KML)
To this page