Thumbnail image
SeriesGeological Map of Japan 1:200,000
No.NI-52-11
Map NameKUMAMOTO
AuthorHideo HOSHIZUMI, Masanori OZAKI, Kazuhiro MIYAZAKI, Hirohisa MATSUURA, Seiichi TOSHIMITSU, Kozo UTO, Shigeru UTSUMI, Masao KOMAZAWA, Toshio HIROSHIMA and Sadahisa SUDO
Publish Year2004
PublisherGeological Survey of Japan
Price¥2,970 ( Purchase Guide )
PrefectureKUMAMOTO, FUKUOKA, SAGA, NAGASAKI, OITA
Size785mm×545mm
Remarks
Thumbnail image
SeriesGeological Map of Japan 1:200,000
No.NI-52-11
Map NameKUMAMOTO
AuthorHideo HOSHIZUMI, Masanori OZAKI, Kazuhiro MIYAZAKI, Hirohisa MATSUURA, Seiichi TOSHIMITSU, Kozo UTO, Shigeru UTSUMI, Masao KOMAZAWA, Toshio HIROSHIMA and Sadahisa SUDO
Publish Year2004
PublisherGeological Survey of Japan
Price¥2,970 ( Purchase Guide )
PrefectureKUMAMOTO, FUKUOKA, SAGA, NAGASAKI, OITA
Size785mm×545mm
Remarks